e03972 Zygaena erythrus (Hübner, 1806) - (Zygaenidae / Zygaeninae)