e06715 Metasia ophialis (Treitschke, 1829) - (Crambidae / Pyraustinae)