e07534 Stegania dilectaria (Hübner, 1790) - (Geometridae / Ennominae)