e07622 Eilicrinia cordiaria (Hübner, 1790) - (Geometridae / Ennominae)