e07624 Eilicrinia trinotata (Metzner, 1845) - (Geometridae / Ennominae)