e07733 Synopsia sociaria (Hübner, 1799) - (Geometridae / Ennominae)