e07807 Adactylotis contaminaria (Hübner, 1813) - (Geometridae / Ennominae)