e10033 Mythimna riparia (Rambur, 1829) - (Noctuidae / Hadeninae)